VESTSJÆLLANDSRUNDEN

2023

Sidst ændret:
17.03.2023

Spilleregler

1.       Deltagere

Der indbydes klubber/foreninger og private inden for det område, der begrænses i øst af Sorø-egnen, i syd af Fuglebjerg, i vest af Storebælt og i nord af Gørlev-området. Området er valgt, så ingen har længere end ca. 50 km at køre, for at komme til de fjerneste deltagende klubber/for­eninger.

Hold uden for området kan godt deltage i turneringen, men deres hjemmebane vil så blive i Slagelse, når der skal spilles mod hold, som ellers ville være nødt til at køre mere end 50 km.

Hver klub/forening kan deltage med flere hold, som så skal tilmeldes under forskellige navne (evt. ved at der vælges et sjovt navn til holdet, eller blot ved at klubnavnet tilføjes ?A?, ?B? el.lign.).

2.      Holddannelse

Et hold dannes ud fra en brutto-trup på 8 spillere, som alle skal være tilmeldt med navns nævnelse. En person kan kun være medlem af én bruttotrup.
Medlemmer af brutto-truppen kan udskiftes i løbet af sæsonen, men nye medlemmer skal have været tilmeldt brutto-truppen i mindst 7 døgn, før de kan deltage som aktive spillere på et mandskab, og den spiller, som forlader truppen, mister sin spilleberrettigelse fra det øjeblik, hvor ændringen meddeles spillerledelsen. Ændring af brutto-truppen sker ved at meddele ændringen til turneringsledelsen. En sådan ændring vil blive videregivet til de øvrige holdlederne direkte eller vil fremgå af hjemmesiden senest dagen før de nye spillere er spilleberettiget. En spiller, som er udskiftet fra et hold, kan godt indtræde som spiller for samme hold i samme sæson igen.

En spiller, som fratræder et hold, kan først tilmeldes et andet hold, når der er gået mindst 14 dage efter fratrædelsen.

Et hold består af 4 personer, som deles op i hhv. 2 double-hold og et triple-hold + en single

NYT TILFØJELSE

. Det er muligt at være 5 personer på et hold, man laver stadig et holdkort med 4 spillere 2 duoble hold et trible-hold og en single det er så muligt at udskifte en spiller inden start af en af halvlegerne (se 5. afvikling) og kun en gang

Før hver kamp kan holdet dannes vilkårligt af 4 eller 5 medlemmer fra brutto-truppen.

Der skal udpeges en holdleder, som også er holdets kontaktperson over for turneringsledelsen, og over for de øvrige holdledere. En holdleder behøver ikke at være spiller på holdet, og kan godt være holdleder for flere hold, men skal normalt være til stede ved holdets hjemmekampe. Hvis holdlederen ikke kan være til stede, når der spilles kampe, skal en af holdets øvrige spillere fungere som afløser for holdlederen.

Når holdene mødes på spilledagen, skal mandskaberne være udvalgt og holdene skal være sat, og der kan ikke mere ændres på sammensætningen (til denne spillerunde). Navnene på de enkelte mandskabers deltagere skal påføres turneringskortet inden spillet starter. Holdene har ikke krav på at se modstanderens holdopstilling, før ens egen holdopstilling bliver sat.

Når kampen er spillet, skal hjemmeholdets holdleder (eller stedfortrædende holdleder) ringe resultatet (den samlede score og point for kampene) til turneringsledelsen. Alternativt kan dette også ske ved at sende en mail/SMS eller ved aflevering af turneringskortet.

3.      Puljer

I turnreringen kan der højst deltage 14 hold. Fra afslutningen af en sæson til ca. midt i januar er der reserveret plads til de hold, der deltog i forrige sæson. Derefter er der fri tilmelding for nye hold.

4.      Spilleplan

Turneringsledelsen udarbejder en spilleplan. Alle hold får én ?hjemmekamp? og én ?ude­­kamp? mod alle de øvrige hold i puljen. Det kan ikke påregnes, at alle hjemmekampene vil blive spillet på egen bane.

Spilledagene lægges så vidt muligt om onsdagen.

Kampe, der spilles i april og september, starter kl. 17:00, og øvrige kampe starter kl. 18:00 (hvis andet ikke fremgår af spilleplanen eller bliver aftalt indbyrdes mellem holdene i hvert enkelt tilfælde).

Hvis to hold er enige, kan spilledagen/tidspunktet flyttes til et andet vilkårligt tidspunkt. Ændringen skal meddeles turneringsledelsen senest den planlagte spilledag. Det skal præciseres, at et hold ikke har pligt til af efterkomme en modstanders ønske om at flytte en kamp, men da det er en venskabsturnering, forventes der størst mulig fleksibilitet, hvis der er en rimelig begrundelse for ønsket om ændringen.

Af hensyn til pointregnskab og lign. bør kampen spilles så tæt på det oprindelig spilletidspunkt, som muligt - helst mellem forrige og efterfølgende spilledag.

Hvis der ikke er aftalt ændringer af spilledagen, og et af holdene ikke møder op på det fastlagte tidspunkt, eller hvis de ikke møder med fuldt mandskab, betragtes de ikke spillede kampe for tabt af det hold der ikke møder fuldtalligt. Se dog under pointtælling i afsnit 7.

5.      Afvikling

Hjemmeholdet er ansvarlig for at banerne er klar til det tidspunkt spillet skal starte, og for at turneringskortet udfyldes, og sendes/ afleveres til turneringsledelsen.

En sæson starter om foråret og slutter om efteråret.

En spillerunde består af det antal matcher, der kan dannes af puljens hold. Dette betyder, at der vil være en oversidder i hver runde, hvis der er et ulige antal hold i puljen. Spillerunderne vil fremgå af spilleplanen.

En match består af 3 ?halvlege?.
En ?halvleg? består af to kampe til 13 point.

 • I 1. ?halvleg? spilles 2 double-kampe.
 • I 2. ?halvleg? byttes modstandere, så der spilles en ny double-kamp mod det andet double-par. Det er de samme to personer, som spiller sammen i begge double-kampene.
 • I 3. ?halvleg? spilles en triple-kamp og en single-kamp.

6.      Spilleregler

Der spilles efter de internationale regler, med følgende afvigelser:

 • §2: Der kræves ikke godkendte kugler - der må gerne spilles med de såkaldte week-end-kugler.
 • §3: Der kræves ikke spillerlicens
 • §7: Der er ikke krav om udkastcirklen skal være der, hvor grisen var placeret ved slutningen af foregående omgang
 • §10: Det hold, der skal kaste, må sløjfe huller fra alle tidligere nedslag.
 • §33: Hele paragraffen udskiftes med nedenstående afsnit 8.
 • §34: Udskiftning af spillere på et mandskab kan ikke foretages under kampen (Jvf. afsnit 2).
 • Der er ikke rygeforbud under spillet, så længe det ikke er til direkte gene for modstanderne.
 • 7.       Pointtælling

  Der gives 1 point for at vinde en kamp. Resultaterne af de enkelte kampe indskrives på turneringskortet.

  Opsummering af point og score for alle de spillede kampe foretages af turneringsledelsen.

  Hvis et hold har spillet med en spiller, der ikke fremgår af holdkortet, eller som ikke har været tilmeldt holdet i mindst 7 døgn, kan modstanderen indgive en protest, og så vil alle de kampe, hvor denne spiller har deltaget, blive dømt tabt med 13-0 ? uanset resultatet af kampene. En sådan protest skal indgives til turneringsledelsen senest 3 dage efter at kampene er spillet, for at blive taget til følge.

  8.                Forsinkelse og udeblivelse.

  Hvis en kamp ikke kan spilles, fordi et af holdene (eller en eller flere spillerne fra ét af holdene) ikke er mødt frem senest et kvarter efter det fastlagte starttidspunkt, vinder de fremmødte mandskaber de kampe, der ikke kan spilles, med 13-0.

  Et ufuldstændigt mandskab har dog ret til at spille uden at vente på de manglende spillere, men uden at disponere over disses kugler. Hvis de manglende spillere dukker op, må de træde ind på holdet i næste ?halvleg?.

  Hvis et hold trækker sig ? eller på anden måde udgår af turneringen i løbet af sæsonen, slettes alle de kampe holdet allerede har spillet.

  9.      Resultater

  Resultatopgørelsen ajourføres normalt senest dagene efter hver indrapportering.

  Derefter kan resultaterne ses på hjemmesiden: www.vs-runden.dk.

  Såfremt holdene ønsker det, kan resultatlisterne fremsendes med posten én gang om måneden eller oftere, mod at holdet afholder udgifter til portoen.

  10.      Gebyr og præmier

  Gebyr for deltagelse vil være 350 kr. pr tilmeldt hold.

  Præmien vil være 24 flasker rødvin/hvidvis til det vindende hold og 16 flasker til det hold, der bliver nr. 2. Holdene sørger selv for fordelingen inden for gruppen.

  Pokalen er en vandrepokal, og det vindende hold har ret til at opbevare pokalen til næste år. Pokalen bliver ejendom, hvis samme hold vinder pokalen 5 gange.

  Rev. i ? Slagelse d. 15.1.2014